Kerkelijk beheer

De College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer en in standhouden van alle ‘stoffelijke’ zaken van de kerk. Anders gezegd: ‘het scheppen van de randvoorwaarden om samen een geloofsgemeenschap te zijn’. In de praktijk van alle dag:

  • Beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
  • Opstellen van begrotingen en financiële jaarstukken
    (de financiën van alle commissies van de kerk vallen onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep).
  • Initiëren van acties voor geldwerving zoals kerkbalans.
  • Bijhouden van het ledenbestand.
  • Betaling van traktementen en salarissen.

Voorzitter:               Koos Oosterkamp         
Secretaris:              Jannie Blomberg-Bosma
Penningmeester:    Gerrit van den Bosch    

Kerkbalans

Jaarlijks wordt in de tweede helft van januari de actie Kerkbalans gehouden. De actie Kerkbalans geeft de gelegenheid om aan gemeenteleden te vragen mee te doen om het eigen kerkenwerk mogelijk te maken. Namens de taakgroep komt er iemand bij u langs om een formulier voor uw toezegging te brengen en weer op te halen.  De toegezegde bijdragen kunnen per bank of giro worden overgemaakt op het (bank)rekeningnummer.: NL 82 RABO 0359 8014 55.
U kunt voor de betaling van de vrijwillige bijdragen ook gebruik maken van de mogelijkheid van automatische incasso door de Protestantse Gemeente te Smilde. U kunt dit bij uw toezegging aangeven middels een daarvoor bestemd formulier.

Ter overweging: Als u uw bijdrage per maand of per kwartaal automatisch laat overboeken of incasseren, vergeet u het niet en u spreidt uw bijdrage over het jaar. Ook onze boekhouder heeft dan een meer gelijkmatige stroom van inkomsten over het gehele jaar.

Solidariteitskas

Een landelijke geldwervingsactie van de Protestantse Kerk in Nederland, gebaseerd op de eerdere Hervormde Generale Kas. De naam zegt het al: het gaat om landelijk solidair zijn, dus delen. De kas is bestemd voor - onder meer - de verbouw van kerkelijke gebouwen, bijstand in het pastoraat in specifieke situaties, bepaalde vormen van categoriaal pastoraat en ondersteuning door de Regionale Dienstencentra van gemeenteopbouw. Gevraagd wordt een bedrag van € 10,- per belijdend lid / meerderjarig dooplid. Vijf euro van de bijdrage wordt afgedragen aan de landelijke kas, de andere helft is bestemd voor dezelfde doelen in de plaatselijke gemeente.

Legaten

Wie zijn verbondenheid met de kerk ook na zijn/haar leven tot uitdrukking wil brengen, maken wij attent op de mogelijkheid dit bij testamentaire beschikking te regelen. Legaten aan de kerk zijn vrij van successierechten. Een notaris kan hierin adviseren.

Collectes Kerkelijk Beheer; waar is dat voor?

Elke zondag gaan er in een kerkdienst twee collectezakken rond. Vroeger werd dat ‘de pong’ genoemd. De eerste collecte is altijd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkelijk beheer. Met enige regelmaat is er in een kerkdienst een collecte die speciaal benoemd is. Dit zijn zogenaamde afdracht collectes. De opbrengst van deze collectes komt ten goede aan belangrijk landelijk kerkenwerk. In alle andere gevallen is de tweede collecte altijd voor onze eigen kerk bestemd en wordt deze 'collecte kerkelijk beheer' genoemd.

Wat verstaan we onder 'kerkelijk beheer'?
Er zijn twee predikanten werkzaam en een koster. Deze mensen doen het wezenlijke werk voor onze gemeente en krijgen elke maand hun traktement of salaris. Daarnaast hebben we elke zondag een organist en regelmatig een gastpredikant. Organisten en gastpredikanten krijgen ook voor hun diensten betaald, maar dat is per keer dat ze aan een dienst meewerken.
Onze gemeente heeft een kerkgebouw, met een zalencentrum, een kerkelijk bureau en een pastorie. Deze gebouwen moeten beheerd worden. Het onderhoud aan al deze gebouwen is een belangrijke kostenpost. Via een belangrijke financiële inbreng door de Koepelkerkcommissie en de orgelconcertcommissie is dit onderhoud voor onze gemeente draagbaar.
Een andere flinke kostenpost zijn de energiekosten. De kerkgebouwen worden buiten de kerkdiensten ook op temperatuur gehouden. Weliswaar op een lagere temperatuur, maar anders zouden vocht en schimmels vrij spel hebben.
Naast al deze 'personeelskosten' en 'kosten gebouwen' worden er meer kosten gemaakt. De kerk is voor een groot deel vergelijkbaar met een bedrijf, met dezelfde kosten en administratieve verplichtingen als een bedrijf. Ook hier worden de kosten voor een flink deel draagbaar gehouden voor de gemeente doordat veel van al deze zaken uitgevoerd worden door vrijwilligers. Maar er blijven altijd de nodige overige kosten zoals voor abonnementen, drukwerk, publicaties, vergaderingen enz.
Onze gemeente heeft diverse commissies die ieder een specifieke taak hebben. Deze commissies worden draaiende gehouden door veel liefdevol vrijwilligerswerk. Maar ook deze commissies hebben onkosten zoals kopieerwerk, vergaderingen enz.
Er zijn materialen nodig om de kindernevendienst te kunnen doen, materialen voor catechisatie, tienerkerk, enz. Allemaal zeer belangrijk gemeentewerk.
In de kerkdiensten vinden regelmatige bijzondere momenten plaats. Dan wordt er bijvoorbeeld een koor uitgenodigd, een trompettist of een fluitist. Iedereen kent wel de startzondag en het (kinder)kerstfeest. Er zijn nog wel meer diensten te noemen. Diensten met een speciale invulling en het nodige extra tintje.
Naast al dit werk dat gedaan wordt in onze eigen gemeente en kosten die daarvoor gemaakt worden, draagt elke gemeente in Nederland zijn steentje bij aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk Nederland in de vorm van een zogeheten 'Quotum'. Deze bijdrage wordt landelijk vastgesteld op een vast percentage van de inkomsten van een kerkelijke gemeente. Voor de Protestantse Gemeente te Smilde is het quotum vastgesteld op circa € 9.500,-.
Dit zijn allemaal zaken die naast de vaste vrijwillige bijdragen en de speciale acties van verschillende commissies mogelijk zijn door wat u geeft in de tweede ‘collecte kerkelijk beheer' genoemd.
Vanaf hier bedanken de Kerkrentmeesters u voor uw aandeel in deze collecten.