Beleidsplan

 

 

 

DE VERBINDING

 

https://kompassmilde.nl/sites/default/files/styles/slider/public/slideshow/20150707_0010.jpg?itok=Da22jEFf&sc=343332c25147971ed6518a216ce63a9f

 

 

 

Beleidsplan
2019-2023

 

 

 

Beleidsplan 2019 – 2023

Inhoudsopgave

 

1. Inleiding

2. Het profiel van de Protestantse Gemeente te Smilde.

3. Historie

4. De speerpunten voor deze beleidsperiode

5. De Kerkenraad

6. De taakgroep Pastoraat

7. Jeugdwerk

8. De taakgroep Diaconie

9. De taakgroep Organisatie en Beheer

 

BIJLAGE: - Inbreng aanwezigen Gemeenteavond De Verbinding (en n.a.v.)

 1. Inleiding

Bij het te formuleren van het beleid voor de komende jaren wil de Protestantse Gemeente te Smilde werken vanuit een missie. De Kerkenraad heeft besloten dat deze missie moet zijn: ‘Verbinding’. Daarbij gaat het dan om de volgende drie gebieden:

                                                                                                                                                                              
1)Verbinding met God

2)Verbinding met elkaar als gemeente

3)Verbinding met de wereld om ons heen

 

Hierin moet het gaan om:

 1. Algemene actiepunten, waaruit blijkt wat we concreet daarvoor gaan doen
 2. Per taakgroep een beschrijving van activiteiten/inzet
 3. Een beschrijving van taakgroep overschrijdende zaken

 

NB Met deze opzet wordt niet gesuggereerd dat we op dit moment een verkeerd pad bewandelen. We willen juist daar waar mogelijk het pad versterken, beter toegankelijk maken en verlengen om nieuwe verbindingen mogelijk te maken. Deze Missie is besproken in alle taakgroepen, de uitkomsten daarvan zijn verwerkt in dit beleidsplan. Op 22 mei 2019 werd de gemeente de mogelijkheid geboden te reageren op de Missie tijdens de Gemeenteavond. De uitkomsten staan in de BIJLAGE.

 

2. Het profiel van de Protestantse Gemeente te Smilde

De Protestantse Gemeente te Smilde (“PGS”) wil een levendige, open gemeenschap zijn waarin iedereen welkom is en jong en oud zich thuis voelt. Waar gezongen en gebeden wordt en mensen tot bezinning komen. De gemeente wil een gemeenschap zijn die luisterend naar Gods woord, geïnspireerd op de Bijbel, omziet naar elkaar, naar mensen dichtbij en verder weg.

De Protestantse gemeente te Smilde wil een geloofsgemeenschap zijn die midden in de maatschappij staat en die zich vanuit haar geloof geroepen weet de aarde en al wat daarop en in is, zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden.

3. Historie
De Protestantse Gemeente te Smilde kerkt in de Koepelkerk in Smilde. Dit monumentale gebouw kent een bijzondere geschiedenis.  De Koepelkerk werd - na een aanvankelijke afwijzing van een verzoek door de gelovigen tot het verkrijgen van een eigen kerk door de Staten van Drenthe - uiteindelijk gerealiseerd in 1788.  Algemeen was er de bewondering voor deze in haar tijd modieuze achtkantige Koepelkerk, gebouwd in sobere zuivere Lodewijk XVI-stijl. De historische waarde leidde in 1963 tot plaatsing op de Monumentenlijst.

In 1834 vond de “afscheiding “plaats waarbij vele gelovigen zich afscheiden en zichzelf organiseerden in de Gereformeerde kerk. Maar na vele decennia volgde een hereniging.

De Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente in Smilde zijn in 2006 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Smilde. Bij de fusie zijn de toekomstplannen er op gericht geweest om een bij de eisen van de huidige tijd passend zalencentrum te realiseren. Oogmerk was om de vrijkomende gelden aan te wenden voor een vernieuwde omgeving, met een verbinding tussen de kerkzaal en het zalencentrum. Doel daarbij was en is om het geheel als een meer multifunctionele ruimte beschikbaar te hebben voor zowel kerk en wereld. De Stichting Vrienden van de Koepelkerk ondersteunt - naast de kerkelijke gemeente - de Koepelkerk als beeldbepalend hart van de gemeente Smilde. Het kerkgebouw behoort toe aan de kerkelijke gemeente die hierin wekelijks kerkt, naast de andere activiteiten die hier plaatsvinden. Het aanpalende zalencentrum “het Kompas” wordt door de PGS  verpacht.

               

4. De speerpunten voor deze beleidsperiode

A. De kerk, in de wetenschap dat zij in omvang afneemt, oriënteert zich op haar koers en ontwikkeling. Met een kleinere kerk zal er meer verscheidenheid worden aangebracht in de invulling van het kerk zijn. Dat vraagt om reflectie en actie. De gemeente wordt meer ruimte geboden om zelf vorm en inhoud te geven aan die ontwikkelingen. De accenten worden daarbij verschoven.  Het gesprek daarover zal aandachtspunt zijn in deze beleidsperiode.

B. De ontmoetingen die in klassieke zin vaak sterk gericht waren op de kerkdienst, krijgen meer verscheidenheid. Ook de Kerkdienst zelf moet een inhoud bieden die meer gemeenteleden aanspreekt. Er wordt nagedacht over nieuwe vormen en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.  Niet enkel rondom de kerkdienst maar meer in brede zin om te komen tot ontmoetingen waarbij oude vormen vernieuwd kunnen worden. Dat kan bv. betekenen dat ontmoetingen plaatsvinden rondom thema’s of met nieuwe vormen, zoals een gezamenlijke wandeling, samen eten, muziekdiensten.

C. Van belang is om rand- en buitenkerkelijken meer bij de kerk te betrekken (verbinding). Soms voelt men wel verbondenheid maar is niet zelf meer actief in de kerkgemeenschap. Ideeën om ook deze mensen meer te betrekken dienen nader verkend te worden. Dat kan ook door nieuwe dienstvormen en mogelijkheden waarmee men zich uitgenodigd weet. We trachten in de ander het gelaat van God te zien en zoeken dat ook buiten de kerkmuren. Ook de communicatie hierover vraagt om aandacht.

D. In het verlengde daarvan ziet de Protestantse kerk te Smilde het belang van de diaconale taak ook voor de mensen in de omgeving, voor de dorpsgemeenschap. De kerk zoekt het gesprek met de wereldse organen, met de mensen die zorg en aandacht behoeven. Geld, middelen en mensen vanuit onze kerk worden gemobiliseerd om zorg te dragen voor de noden van de wereld. We gaan daarover met elkaar het gesprek aan.

5. De Kerkenraad
Eerst een en ander in een schema.

In een kerkelijke gemeente zijn de taken verdeeld over meerdere organen.

Hieronder wordt op die verschillende taken ingegaan. Kerkordelijk is de kerkenraad het hoogste orgaan binnen een kerkelijke gemeente. Binnen de PGS is gekozen voor het model van de Taakgroepen.

Dat houdt in een kleine(re) kerkenraad met daarnaast taakgroepen. Deze taakgroepen nemen elk - met een grote mate van zelfstandigheid - een deel van het kerkelijk werk voor hun rekening.

Van belang is en blijft: de coördinatie en de eindverantwoordelijkheid liggen bij de kerkenraad.

De Kerkenraad heeft - in tegenstelling tot de taakgroepen - te maken met meerdere vacatures. Zo is de functie van preses al een jaar vacant en is er op dit moment ook geen scriba. Wel beschikt de raad over een notulist voor de vergaderingen. Daarnaast is er per september ook een vacature voor een predikant/pastoraal medewerker.  Naast de vacature van de preses, de scriba en een predikant is er ook een vacature bij de (wijk)ouderlingen en de diaconie. De Kerkenraad heeft voor de komende tijd dan ook een flinke uitdaging. Zowel voor het uitvoeren van de huidige taken van de Kerkenraad als ook in de zoektocht naar een nieuwe vorm voor de invulling van (deel)taken door gemeenteleden.  Ook de invulling van de vacature van predikant/pastoraal medewerker, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de behoefte van de gemeente, is een belangrijk aandachtspunt. De Kerkenraad wil deze uitdaging oppakken vanuit de Missie van Verbinding en daarmee samen met de taakgroepen en gemeenteleden. 

6. De taakgroep Pastoraat

Eind 2018 is tijdens de jaarlijkse bijeenkomst al gesproken over taken en motivatie. Toen werd geconcludeerd dat contactpersonen het cement zijn in het gebouw `gemeente` en de ogen en oren vormen voor predikant en anderen. Een aantal personen is meer bezoekwerk gaan doen. Voor andere opengevallen plaatsen worden mensen bezocht.

Grote zorg is er om de invulling van het wijkouderling-schap: in de wijk Noord functioneert een echtpaar, de wijk Zuid is helaas vacant. In het Beurtschip, de Driemaster en de Meerpaal draait een wijkteam. Er wordt nagedacht over een taakafbakening ten opzichte van het klassieke wijkouderling-schap om zo gemeenteleden een overzichtelijker taak te gunnen. In dit verband wil de taakgroep werken aan doelstellingen als: 

 1. De gemeente in voorlichting en eredienst aanmoedigen om het samen-gemeente-zijn te zien als een taak voor ieder. Persoonlijke contacten kan men uitbreiden tot meer omzien naar elkaar in het teken van Gods liefde, waarbij we elkaars vrijheid en eigenheid respecteren. Dit kan door elkaar in onze gebeden op te dragen, door ons meeleven te tonen door praktische attenties als kaartjes, een pannetje soep of anders.
 2. De gemeenteleden stimuleren om elkaar ook op te zoeken bij gemeenschapsactiviteiten en –groepen als ook bij bijv. het koffiedrinken, waarbij we meer elkaars welbevinden aandacht geven en waardoor bijzondere mooie dan wel moeilijke situaties ook beter doorgegeven kunnen worden aan wijkteam dan wel predikant.
 3. Door de gemeenteleden te stimuleren van hun kant eerder zelf een beroep te doen op het wijkteam, de wijkouderlingen of predikanten. Zodat deze luisterend en dienend beter mee kunnen leven in crisissituaties. En ook bijv. met ouders-met-kinderen meedenken over het gelovig laten opgroeien.
 4. Door het onderling meeleven in de gemeenschap te bevorderen door -als men daar prijs op stelt; privacywetgeving! - de bloemen of voorbeden vanuit de eredienst, door vermelding van verjaardagen van ouderen, de examenkandidaten en andere pastorale berichten in het kerkblad.

Door de vergrijzing is er steeds meer pastorale aandacht nodig en hebben we elkaar ook steeds meer nodig. Voor de toekomst van de gemeente is het voor ouderen- volwassenen- jongeren- kinderen belangrijk om in onderlinge samenhang en verbondenheid ook in Smilde samen naar elkaar toe getuigen te zijn van de grote goede Herder.

 

7. Jeugdwerk

Binnen de taakgroep pastoraat heeft het jeugdwerk een bijzondere positie.
De doelstelling van het jeugdwerk is de jeugd te betrekken bij het gemeente-zijn in de brede zin van het woord en passend bij ieders behoefte.
Doelstelling van het jeugdwerk is mede de jeugd een veilige plek bieden, waar ruimte is voor de eigen geloofsbeleving. Voor de jeugd zijn er meerdere activiteiten binnen Protestantse Gemeente te Smilde. Hiervoor zijn meerdere teams van vrijwilligers aan het werk. Dit mede geleid door de jeugdouderling en de predikanten. De jeugdouderling organiseert 2x per jaar een vergadering met de leiding van elk team. Hier worden de agenda’s en activiteiten besproken en afgestemd. Ook wordt hier bijvoorbeeld bepaald wat de bestemming moet zijn van de collecteopbrengst van Kindernevendienst en Jeugdkerk.

Voor het Jeugdwerk is in Het Kompas in principe het Jeugdhonk beschikbaar. Het gaat bij de jeugdactiviteiten om het volgende:

 • Oppasdienst 0-4 jaar. Tijdens de kerkdiensten op de (bijzondere)zondagen. Er is een rooster voor de oppasgroep. Vanaf oktober 2019 moeten ouders voor zaterdag 11.00 uur melden of zij gebruik willen maken van deze dienst. Mogelijk gaat er meer veranderen, vanwege een afnemende vraag.
 • Basiscatechese. Voor de groepen 7 en 8 van de basisschool o.l.v. de predikanten. Het club-uur is tussen 19 en 20 uur. Gezellig maar misschien ook wel leerzaam voor kinderen van groep 7 en 8 aan de hand van `Rock Solid` van Youth for Christ.  Elk kind in deze leeftijdsgroep is welkom.
 • Kindernevendienst. Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1-8 van de basisschool. De kinderen wordt dan een Bijbelverhaal verteld en vaak is er dan een specifieke verwerking, passend bij het verhaal.  Er wordt op dit moment uit verschillende methoden gewerkt, zoals bijv. Kind op Zondag.

Ook wordt elk jaar in de Koepelkerk, door de kindernevendienstleiding het Kinderkerstfeest georganiseerd. Bij deze viering zijn naast de kinderen en hun familie, natuurlijk ook gemeenteleden van harte uitgenodigd. De leiding wil de een nauwer contact met de basisschool, omdat het aantal kinderen dat naar de kindernevendienst gaat, erg terugloopt. Verder is de gedachte: 1 keer in de 2 weken een dienst vullend programma voor de kinderen te hebben, dus tijdens de kerkdienst in de eigen ruimte. Om de 4 weken een liedjes dienst misschien in combinatie met het schoolorkest of een kinderband. En (de dan) die andere week een ander dienst vullend programma.

Daarnaast wil men meer uitpakken met het Startweekend, de kerstmusical en Pasen. Oftewel de kinderen van de school hiervoor benaderen. Een keer bij de groepen 3 tot en met 8 langs te gaan. Hen uit te nodigen voor het startweekend en de kinderkerk. En een agenda maken met wat er te doen is lopende het jaar.

Ook denkt men aan het oprichten van een kinderkoor/kinderband. Dit kan dan gecombineerd worden met de liedjeskerk. Al met al is het belangrijk om ook kinderen van buiten de kerk, meer te betrekken bij de activiteiten. Dit kan het gemakkelijkst via school en de Smildeger Neiskrant. Kinderen mogelijk laten inschrijven als ‘vriend van de kerk’ of ‘vriend van de kinderkerk’. Misschien dat er dan mensen zijn die graag op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten van de kerk.

 • Tienerkerk voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Op de aangegeven zondagen om 9.30 uur in het jeugdhonk. Er wordt gepraat over verschillende onderwerpen, gekeken naar filmpjes en/of

geluisterd naar muziek. Ook worden kaarsjes aangestoken en kaartjes gestuurd (namen via de predikant).

 • 16+ Kerk voor de oudere jeugd. Op de aangegeven zondagen om 9.30 uur in het jeugdhonk.

Het programma en de onderwerpen variëren per keer en er wordt samen bepaald wat belangrijk lijkt om over te praten.

 

Het idee bestaat om ouderen en jongeren (tienerkerk/16+kerk) samen te laten eten en in gesprek met elkaar te laten gaan. Bijvoorbeeld over een voorwerp met grote betekenis voor de eigenaar. Ook het contact met de predikant kan hechter. Bijvoorbeeld door deze op zondag het thema te melden, zodat dit kan worden meegenomen in de kerkdienst. Voor de leiding gaat kwaliteit voor kwantiteit. Ook worden voor diverse leeftijdsgroepen ad hoc activiteiten georganiseerd.
Zoals het Kerstontbijt en Tri-axy. Dit deels ter vervanging van de eerdere K1 en Soos15+ bijeenkomsten. Het programma en de contactpersonen zijn te vinden op de Jeugdwerkkalender. Gemeenteleden en taakgroepen zijn vrij om een geheel nieuwe (gezamenlijke) activiteit te initiëren. Deze mogelijkheid verdient de nodige aandacht!!

 

8. De taakgroep Diaconie

Vanuit de diaconie zijn de volgende activiteiten benoemd. De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de vluchtelingen/asielzoekers, dit in de vorm van het mede participeren in het Interkerkelijk platform Oranje. Vele vrijwilligers, ook uit onze gemeente, hebben taallessen gegeven en hebben mee geholpen in het House of Hope. In enkele gevallen is er een financiële bijdrage gegeven voor gezinshereniging. Het realiseren van de beeldverbinding was een hoogtepunt. Er zijn jaarlijkse terugkerende activiteiten, zoals de kledingactie, actie schoenendoos, kaartenactie voor gevangenen. Helpen bij de Voedselbank, wekelijks. En er zijn meer bestemmingscollectes gekomen.

Jaarlijks worden er kerstpakketten uitgedeeld aan personen die het nodig hebben, dit geldt ook voor de mensen die gebruik maken van de Voedselbank. Participatie vindt plaats in het Interkerkelijk Diaconaal Platform van Midden-Drenthe en hebben contacten met de burgerlijke gemeente over de minima. (Ondersteuning minderdraagkrachtige)

Er wordt gezocht naar meer structurele samenwerking met de predikanten, m.n. inzake de inzet van uren voor de Diaconale taak/werk. Bovendien blijft het belangrijk de gemeente te betrekken in het omkijken naar elkaar. We moeten het als predikant en gemeente samendoen. En daarbij wordt er nagedacht hoe de jongeren meer te betrekken bij het werk van de taakgroep diaconie.

7. De taakgroep Organisatie en Beheer (of wel: het College van Kerkrentmeesters)

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) houdt zich bezig met de ‘stoffelijke zaken’ van de eigen gemeente. Er wordt gewerkt met een jaarlijkse begroting die maatgevend en bepalend is voor het uitgavenbeleid. Bijzondere uitgaven of inkomsten worden door het jaar heen besproken en waar mogelijk beschouwd vanuit de jaarbegroting. Deze geldt als leidend voor het financieel handelen om te komen tot verantwoord beleid.

Binnen het College zijn diverse functies verdeeld. Daarbij is aandacht voor de financiën, maar ook voor de gebouwen, de verzekeringen, de administratie, kerkbalans en subsidies. Oogmerk is om de kerkelijke gemeente op een financieel verantwoorde wijze te laten functioneren. Daarbij is er speciale aandacht voor beheer en onderhoud van de gebouwen. De afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan optimaliseren van de gebouwde omgeving. Denk daarbij aan Het Kompas als zalencentrum, de Koepelkerk als kerkzaal en in toenemende mate het geheel als multifunctionele ruimte.

In 2017 is het kerkorgel, het Van Oeckelen orgel, gerestaureerd.

De liturgische tuin verdient het om ook genoemd te worden en met vrijwilligers wordt gezocht hoe onderhoudt daaraan kan worden bestendigd.

Als sluitstuk van een proces van vernieuwbouw, renovatie en (groot) onderhoud is het de bedoeling de binnenkant van de Koepelkerk ter hand te nemen om daarmee het multifunctionele karakter van de ruimten in dit monumentale gebouw beter te kunnen gaan gebruiken. Voor de komende periode is dit een agendapunt. Daarbij is samenwerking met de seculiere gemeente Midden-Drenthe geboden.  Een niet onbelangrijk nevendoel is om de kerkelijk gemeente ook in haar maatschappelijke rol een centrale plaats in het dorp te geven.

https://kompassmilde.nl/sites/default/files/styles/slider/public/slideshow/20170630_0066.jpg?itok=_eIMO6Pb&sc=f2b2862777b3989a3ff1d776728cf359

Het Kompas wordt verpacht aan de heer Nico van der Graaff. Na afloop van de eerste pachtperiode is de pachtovereenkomst verlengd. De pachter heeft bij deze verlenging een investeringsplan inzake de binnenzijde doorgevoerd. Daarmee is de verwachting dat de exploitatie een nieuwe optimalisatieslag maakt.

Het College heeft een Stichting Vrienden van de Koepelkerk opgericht om daarmee te bevorderen dat de Koepelkerk ook benut kan gaan worden voor niet-kerkelijke activiteiten.

Voor de komende periode van het beleidsplan heeft het College voor ogen om de gebouwen te optimaliseren als ook om de benutting en bezettingsgraad verder te verbeteren.

Daarnaast wil het College verkennen hoe de toekomstige invulling, mede op basis van de vaste vrijwillige bijdragen in de nabije toekomst, van het takenpakket binnen de PGS er uit moet zien.

Het CvK wil graag ook nog onder de aandacht brengen dat nagenoeg alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers (incl. het werk op het Kerkelijk Bureau).

 

Inbreng aanwezigen Gemeenteavond De Verbinding
d.d. 22 mei 2019

Dankbaarheid

Positief
Tevreden
Gelukkig
Mooi
Dankbaar naar je geloof
Laatste woord hoop geeft

 

Negatief

 


Liefde

Positief
Samen zijn.
Elkaar opzoeken
De liefde van Jezus
‘Beleven’ in de kerk
Accepteren, anders zijn
In gesprek met elkaar (blijven)
Omzien naar elkaar
kwetsbaar opstellen
Naar buiten treden
Hoe? Regelmatig stukje in de Smildeger Neiskrant

Genieten

Positief gevoel

 

Negatief

Drempel om ‘weer’ te komen

 

Verantwoordelijkheid en keuzes

Positief
Meer gedeelde verantwoordelijkheid
Bijvoorbeeld 1x dienst voorbereiden door jong en oud

Daarna weer andere ‘club’
In gesprek: Jeugd en Oud

Muziek: Wat inspireert?

Verbinding zoeken bij en met elkaar
 

 

Negatief

Jeugd- kloof- ouderen
Bij (muziek) keuzes nu wordt niet ingeleefd met jong en oud

 

Genade

Positief
Maakt nederig
Niet verdiende gunst van God
Geeft bevrijding

 

Negatief

 

 

Geloof

Positief
 

Kerkgang

Ervaring dat er een hogere macht is. In moeilijke tijden word je soms gedragen of komt er iemand op je pad. Het geeft warmte. Meer een gevoel, dan verstandelijke beredenering. Het maakt iets in je los

Er is meer na dit leven, een nieuwe wereld. Ieder beleeft dat op zijn eigen manier
 

Dat er hierna iets is, doordat momenten en dingen je in het leven dat laten zien. Het overlijden van moeder, het gevoel dat ze er altijd bij is. Soms heb je van die toevalligheden

Het geloof dat er iets is. Dit komt voor in soms rare situaties. Door middel van een teken of een symbool. Bijvoorbeeld iemand houdt van vlinders. Bij begrafenis vliegt er een vlinder door de kerk.

 

Geloof geeft kracht, fijn dat je altijd bij iemand terecht kunt. In moeilijke tijden en tijden van blijdschap/geluk. Het sleept je soms door moeilijke tijden heen, geeft je kracht

 

Het geloof dat we gedragen worden door God in dit leven en dat erna

 

Ieder persoon heeft een moment/gelegenheid in het leven waarin hij een ‘teken’ kreeg, dat er meer is. Dus een Allerhoogste

 

Gemeenschap
Steunpilaar

Verbinding

Negatief

 

Je weet nu nog niet wat en hoe het is na het leven

 

Basisdienst is > 50 jaar. Hoe jeugd erbij??

 

Niet alles is Gods wil, niet alle gebeurtenissen zijn te verklaren

 

Soms twijfelen vanwege wat er gebeurt in de wereld

 

Hoop

Positief
 

Hoop doet leven
Verwachting

Toekomst

Negatief

 

Teleurgesteld
In één dal terecht komen er niet meer uitkomen

Niet geholpen worden
 

Als je verschrikkelijke dingen meemaakt zoals Auschwitz, Kanker, te vroeg gestorven

 

IJdele hoop: als je iets verwacht en het gebeurt niet

Rentmeesterschap
 

Positief
 

Schepping – aarde, daarvan rentmeester zijn

De naaste zijn als win-win

Bruikleen en doorgeven
Praktische instelling in geestelijk opzicht

Negatief

 

Welke toekomst hebben onze kinderen

Voedselbank is nodig

Bossen kappen

 

Inbreng leden n.a.v. Gemeenteavond De Verbinding

Inbreng bij de Kerkenraad door 2 gemeenteleden:

Ideeën voor een nieuwe kerkenraad en orde van dienst

Doel: iedereen voelt zijn thuis en verbonden met de kerk en orde van dienst.

 • Een dagelijks bestuur waarin de verplichte taken worden vervuld, zoals voorzitter, scriba etc. (Hoeveel?)
 • Gebruik maken van elkaars kwaliteiten i.p.v. vasthouden aan oude structuren. Bijvoorbeeld: een gemeentelid leest de mededelingen voor, jongeren/kinderen helpen bij de collecte, leden in de kerkenraad die zitting willen nemen om mee te denken, …….
 • Een standaard format voor de orde van de dienst (bijvoorbeeld 2 liederen uit het liedboek, 2 opwekking, 2 evangelisch liedbundel, standaard you tube) Hiermee voorkom je dat bepaalde doelgroep zich niet thuis voelt binnen de gemeente.
 • Orgel afwisselen met piano.
 • School en kerk verbinden met elkaar door weer een lied in te voeren welke ze op school leren, zodat ze ook een bekend lied horen in de kerk.
 • Het los durven laten van oude gewoontes, oude gewoontes in een nieuw jasje.

 

Ideeën moeten natuurlijk nog verder uitgedacht worden en vorm krijgen. Het is enkel een uitgangspunt om op verder te borduren.

Inbreng van gemeenteleden per email als aanvulling op de gemeenteavond

Emailbericht 1
Graag maak ik gebruik van de oproep om suggesties aan te leveren in verband met de gemeenteavond - verbindingsavond van 22 mei.

Wat ik in de ontvangen brief een beetje miste, was een duidelijke toespitsing op Jezus Christus. Wat ik in de meditatie van Gerrold in het laatste kerkblad juist wél aantrof.

Op de vraag: 'wat is onze bron?' is het antwoord: Jezus Christus; zijn leven, lijden, sterven en opstanding.

Wanneer wij het hebben over de verbinding met God, met de mensen om ons heen en met onze wereld, dan is Jezus Christus wel dé reden waarom we dat zo zeggen. 
Hij is de van God gezondene, zijn Zoon, zijn afdruk. 'De Vader en Ik zijn één'. 
Hij is het die ons oproept de naaste lief te hebben als onszelf en Hij maakt dat wel heel concreet door zijn daden en zijn sterven. Ook in allerlei Bijbelverhalen, bv. ook in zijn komst als Koning in Mattheus 25.  God liefhebben en de naaste als onszelf is hierin wel helemaal een twee-eenheid.

Hij is de verbinding met de wereld om ons heen. Vergelijk de uitzending in Mattheüs 28 en Gods zending van Hem naar deze wereld: Zo liefhad God deze wereld dat Hij zijn enige Zoon stuurde naar deze wereld (Joh. 3: 16). 

 

Wanneer we spreken over God, mensen en wereld, dan kan dat wel mooi en acceptabel overkomen, maar mist het springende punt. Daar zullen bv. jongeren niet gauw warm voor lopen: dat is allemaal veel te tam, te weinig uitdagend. Nu zullen er ook genoeg jongeren zijn die niet warm voor Jezus lopen, maar zij zullen in dat geval ook moeilijk echt warm voor de kerk lopen (...). Juist Jezus daagt ons uit. Natuurlijk, in onze huidige samenleving schijnt Hij niet zo aan te spreken (al kan ik dat flink mis hebben)', er lijkt een soort taboe te bestaan. We hebben het er liefst niet over; al te makkelijk stoten we onze religieuze vrienden of niet-religieuze vrienden daarmee voor het hoofd. Of we krijgen laatdunkende opmerkingen (zouden wijzelf ook al niet ongemakkelijk reageren?). Het is een Naam die makkelijk tweedracht oproept. Maar juist dát moeten we niet uit de weg gaan. Jezus uit de weg gaan, wereldwijd heeft catastrofale gevolgen. Maar omgekeerd: Hem volgen betekent onze sterkste weerstand tegen alle bedreigingen die er op ons af komen.

Jezus, ook met alle ergernis daar omheen, daagt ons uit. Zijn oproep om Hem te volgen, zijn vraag aan ons of wij van Hem willen leren (bv. om onze vijanden lief te hebben!), zijn volledige identificatie met ons, met mensen in de marge, met lijdende mensen. Het is ook het ontdekken van genade: je kunt op allelie manieren mislukt zijn, je een 'loser' voelen, maar met Hem als metgezel wordt het nooit, nooit hopeloos. Je mag falen, iedere keer weer. En telkens trekt Hij je er weer bij. Zijn kruisiging en Opstanding blijven natuurlijk vragen oproepen, maar zij vormen (minstens een deel van) het antwoord op onze vragen van 'Waarom al dat lijden?' Waarom is het met de dood niet afgelopen? Waarom kan het met de dood niet afgelopen zijn? Waar gaat het met deze wereld naar toe?

Ten slotte is er met Jezus de sterke link met de Heilige Geest en het geheim dat ons gegeven wordt te 'leven met Christus' (ondanks onze zwakheid); het geheim van overgave aan Hem en het komen 'wonen van God in je, Christus in je'. Het is een behoorlijk theologisch verhaal, maar m.i. kunnen we absoluut niet zonder; het hele geloof draait om Hem!

 

Emailbericht 2
Als ik om mij heen kijk in de kerk zie ik eilandjes 

Oudere gemeente leden weten niet wie de kinderen zijn 

En de kinderen weten niet wie de oudere gemeente leden zijn 

De kerkdiensten zijn zo ingedeeld dat de mensen van onder de 50 jaar niet meer komen, ze worden niet opgebouwd in hun geloof

Komen er jongeren in de kerk worden ze er ook nog op aangesproken waarom ze er anders nooit zijn een kleine vernieuwing in de kerk biedt alweer opstand 

Als ik naar mijn dochters kijk kunnen ze bij onze kerk God leren kennen?

Dat geld ook voor onze jongeren kunnen ze bij ons een band met God leren opbouwen? 

Krijgen we ze enthousiast om weer bij elkaar te komen en hun het evangelie uit te leggen?

Er is heel veel werk aan de winkel we zijn goed bezig maar we zijn er nog lang niet 

Vinden wij zelf het niet moeilijk om over God te praten als of het onze vriend is

Bidden hoe gaan we daar mee om, dat is al moeilijk om te doen

En dan hebben we het nog niet eens over de Heilige Geest dat is zoiets ongrijpbaars 

De jeugd is niet meer zoals vroeger ze willen duidelijke antwoorden ze zetten de oudere generatie aan het denken wat het geloven inhoudt 

Dat moet meer met elkaar in verbinding komen

Hier denk ik zo over 

Ik wil een levend geloof dat ik kan uit dragen in mijn gezin en aan de jeugd in de kerk en de mensen om mij heen