ANBI Gegevens

ANBI-transparantie van de Protestantse Gemeente te Smilde

 

Algemene gegevens

Naam:

Protestantse Gemeente te Smilde

RSIN nummer:

KvK-nummer

002558567

76372405

Adres:

Kerkelijk Bureau Smilde, Veenhoopsweg 12a te Smilde

Telefoonnummer:

06 573 24 712 (bereikbaar op de woensdagmorgen)

E-mail:

kerkelijkbureau@pkn-smilde.nl 

De Protestantse Gemeente te Smilde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is ontstaan in november 2006 door de fusie van de Gereformeerde Kerk in Smilde en de Hervormde Gemeente in Smilde.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland .

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Smilde.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Protestantse Gemeente te Smilde ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad telt momenteel 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de kerkelijke gemeente. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor beheer van de financiële middelen en goederen van de Diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat onder meer tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begrotingen en de jaarrekeningen.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).

 

Doelstelling/visie

Doelstelling en visie van de Protestantse Gemeente te Smilde is:  De Protestantse Gemeente te Smilde is een geloofsgemeenschap die midden in de maatschappij wil staan.

Wij weten ons geroepen om vanuit ons geloof de aarde en al wat daar op en in is zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden. Wij willen een actieve, open geloofsgemeenschap zijn waarin iedereen welkom is en men zich van jong tot oud thuis voelt. Waar gezongen en gebeden wordt en mensen tot bezinning komen.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die, luisterend naar Gods Woord, in navolging van Jezus Christus, wil omzien naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan 2019-2023 van de Protestantse Gemeente te Smilde kunt u vinden via de link:

Beleidsplan "DE VERBINDING" 2019-2023 van de Protestantse Gemeente Smilde

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link:

https://www.protestantsekerk.nl/praktisch .

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Vanaf het boekjaar 2015 zal er naast een financieel verslag ook een jaarverslag van de activiteiten gemaakt worden en zal melding worden gemaakt van de plannen voor het komende jaar. Ook dit zal geplaatst worden op deze website.

Op deze plaats zal dan een korte samenvatting komen te staan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

De Protestantse Gemeente te Smilde zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente. Ook worden hiervoor in de kerkdiensten collecten gehouden.

Deze inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van de kerkelijke gemeente.

Soms ontvangt de kerkelijke gemeente een legaat of een erfenis. Dat kan zijn in de vorm van geld en/of onroerende en roerende goederen. Ook de inkomsten hiervan worden aangewend voor de instandhouding van de kerkelijke gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Algemene gegevens

Naam:

Diaconie van de Protestantse Gemeente  te Smilde

RSIN nummer:

KvK-nummer

824103865

76372510

Adres:

Kerkelijk Bureau Smilde, Veenhoopsweg 12a te Smilde

Telefoonnummer:

06 573 24 712 (bereikbaar op de woensdagmorgen)

E-mail:

kerkelijkbureau@pkn-smilde.nl

 

 

De Protestantse Gemeente te Smilde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is ontstaan in november 2006 door de fusie van de Gereformeerde Kerk in Smilde en de Hervormde Gemeente in Smilde.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Smilde.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat onder meer tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie

Doelstelling en visie van de Protestantse Gemeente te Smilde is:  De Protestantse Gemeente te Smilde is een geloofsgemeenschap die midden in de maatschappij wil staan.

Wij weten ons geroepen om vanuit ons geloof de aarde en al wat daar op en in is zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden. Wij willen een actieve, open geloofsgemeenschap zijn waarin iedereen welkom is en men zich van jong tot oud thuis voelt. Waar gezongen en gebeden wordt en mensen tot bezinning komen.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die, luisterend naar Gods Woord, in navolging van Jezus Christus, wil omzien naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf.

 

Beleidsplan.

Door hier te klikken komt u bij het beleidsplan "DE VERBINDING" 2019-2023 van de Protestantse Gemeente Smilde".   

 

Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/praktisch .

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Vanaf het boekjaar 2015 zal er naast een financieel verslag ook een jaarverslag van de activiteiten gemaakt worden en zal melding worden gemaakt van de plannen voor het komende jaar. Ook dit zal geplaatst worden op deze website .

Op deze plaats zal dan een korte samenvatting komen te staan.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.