Diaconie

De taakgroep diaconaat probeert  op een concrete manier gestalte te geven aan de bijbelse opdracht om op te komen voor armen, vreemdelingen, weduwen en wezen, kortom mensen en groepen die kwetsbaar zijn. Dit doen ze op o.a. de volgende manier:

  • signaleren, organiseren, helpen, intermediair zijn
  • fondsen werven (KerkinActie) en zorgen voor een goed geldbeheer
  • dienst aan de Heilig Avondmaalstafel
  • gemeenteleden wijzen op diaconaal werk
  • voorlichting en werving van diakenen en diaconale vrijwilligers
  • het voeren van acties (o.a. kledingactie)